Algemene voorwaarden Wouter Desnyder bvba (crearustica.be)

Definities
Klant: de persoon of bedrijf die de opdracht geeft aan Woutter Desnyder bvba
Verkoper: Wouter Desnyder bvba, de merknaam Crea Rustica en deze website zijn eigendom van Wouter Desnyder bvba met Ondernemingsnummer 0539.998.010,  Gemeenhofstraat 5, 8840 Staden ONK

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Wouter Desnyder bvba, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van verkoper te aanvaarden. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk overeen gekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van verkoper zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan verkoper. Dit kan per mail, per post, of persoonlijk overhandigd. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang verkoper zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 Euro. Reeds uitgevoerde werken worden supplementair aangerekend a ratio van de overeenkomst.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt verkoper niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij verkoper bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30 % van het factuurbedrag, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. Na schriftelijke goedkeuring van ontwerp is 60% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 10% is betaalbaar binnen 8 dagen na oplevering van de goederen en/of diensten.
6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Wouter Desnyder bvba. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.
6.3. Algemene verkoopvoorwaarden : De facturen dienen betaald te worden vóór de vervaldatum. Intrest wegens verwijl bedraagt 15% per jaar en dit zonder voorafgaande aanmaning. Bij gerechtelijke actie is, afgezien van de gerechtskosten, een forfaitaire schadeloosstelling van 20% verschuldigd met een minimum van €40. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Roeselare bevoegd.
Verkoper behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van de voorwaarden.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Wouter Desnyder bvba te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Wouter Desnyder bvba verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Al onze prestaties zijn middelenverbintenissen. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
8.2. Wouter Desnyder bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar tewerkgestelden of partners, behoudens ingeval van bedrog. Verkoper zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van verkoper, partner of een aangestelde.
8.3. De aansprakelijkheid van Wouter Desnyder bvba met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van verkoper. De totale aansprakelijkheid van verkoper, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan verkoper werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten..

Artikel 9. Privacy

We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

Als u een bestelling plaatst bij Wouter Desnyder bvba kunnen we volgende gegevens van u vragen:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van uw product correct af te handelen.
  • Uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling.
  • Betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling veilig af te ronden.

Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften beter te kennen en te kunnen voorzien, voor volgende redenen:

  • Intern bijhouden van info.
  • Om onze producten en diensten te verbeteren.
  • Om periodiek promotie e-mails te sturen omtrent nieuwe producten, speciale acties, en andere informatie, waarvan wij denken dat die interessant zijn voor u.
  • Soms kunnen we uw informatie gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. We mogen u in voorkomend geval contacteren via e-mail, telefoon of fax. We mogen deze informatie enkel gebruiken om onze website aan te passen volgens uw interesses.

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling (daar valt bijvoorbeeld te denken aan het koeriersbedrijf).

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft verkoper het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
10.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door verkoper verleende diensten betalen, alsook de kosten die verkoper moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat verkoper nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor verkoper. Bovendien behoudt verkoper het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
10.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Referentie

11.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door verkoper voor de klant ontwikkelde producten en/of diensten wordt opgenomen in het referentieportfolio van Wouter Desnyder bvba, alsook kan gebruikt worden voor promotie en/of publiciteit van verkoper.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover verkoper geen controle heeft, bevrijden verkoper, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
12.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door verkoper tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 13. Nietigheid

13.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen verkoper en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Wouter Desnyder bvba. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Roeselare.

Algemene voorwaarden Wouter Desnyder bvba – v1.1 – maart 2016